en vision om frihet, livskvalitet
och framtidshopp

Guds röst och andra röster

Skribent: 
Tommy Lindén

Att höra röster
I samband med två tragiska händelser som nyligen tog plats i Sverige, mordet på utrikesminister Anna Lind och mordet på en kvinna i Knutstorp utanför Uppsala, har gärningsmännen uppgett sig ha hört röster som uppmanat dem till dåden. I samband med detta väcks naturligtvis frågan om vad detta, med att höra röster, är frågan om. Utifrån en rationell förklaring är det frågan om hörselhallucinationer hos personer som lider av psykisk ohälsa. Det lär finnas en undersökning som visar att ca 3 procent av befolkningen i Sverige hör röster. Samtidigt kommer frågan upp om den kristna trons inställning till att höra röster. Det är inte ovanligt i kristna sammanhang att människor upplever att Gud har talat till dem, något som även förekommer på många ställen i Bibeln. Är inte detta farligt undrar kritikerna.

Rätt eller fel
Då det gäller de bägge ovan nämnda tragedierna rör det sig förmodligen om psykisk ohälsa i samband med ondskans förvillelse. Men egentligen är det inte rösterna som är det största problemet utan personernas oförmåga att avgöra vad som är rätt eller fel. Vi är alla i dagens samhälle utsatta för en mängd röster och påverkan, inte minst genom allt mediabrus omkring oss. Olika personer, organisationer och företag vill få oss att handla på deras förslag. Och vi är alla från och till ansatta av negativa känslor och tankar. Men var och en av oss måste ta ansvar för hur vi tacklar alla de känslor, tankar och anbud som väller över oss. Hur kan vi göra det?

Behovet av en värdegrund
Vi måste ha en värdegrund att stå på. Då kan vi bedöma vad som är rätt eller fel. 
   Detta inser även politiker i vårt sekulariserade samhälle. T.ex. har Utbildningsdepartementet gett ut en skrift, ”värdegrundsboken, om samtal för demokrati i skolan”. Försöket är lovvärt, det behövs ett resonemang om värdegrund i skolan. Problemet är bara att med det resonemang som där förs om normer och regler är att det, utifrån en värderelativistisk grundsyn, leder till en värdegrund som inte har någon grund. Det blir som att försöka placera ett betongfundament på en sankmark.
   Bibeln och den kristna tron däremot ger oss en värdegrund med fast förankring. Nu kan någon invända att många ohyggligheter i historien har gjorts i Guds och kristendomens namn. Det är visserligen sant. Men om man tar del av Jesus och hans lärjungars förkunnelse i Bibeln, inser man att dessa ohyggligheter inte stämmer med den kristna trons värdegrund. Om de som gjorde sådant kallade sig och sina gärningar kristna var de uppenbarligen lögnare eller missledda.

Att bygga på klippan
Vad som är viktigt för var och en som menar sig vara kristen, d.v.s. en lärjunge till Kristus, Jesus, är att man lever efter hans lära. Vad Jesus lärde oss finns genom gudomlig försyn nertecknat i Bibeln. Vi behöver inte famla i mörker.  Om vi tar till oss hans ord och gör efter dem bygger vi på fast grund: 

Den som därför hör dessa mina ord och handlar efter dem, han liknar en förståndig man som byggde sitt hus på klippan. Regnet öste ner, störtfloden kom och vindarna blåste och kastade sig mot det huset. Men det föll inte, eftersom det var grundat på klippan.
   Men den som hör dessa mina ord och inte handlar efter dem, han liknar en dåre som byggde sitt hus på sanden. Regnet öste ner, störtfloden kom och vindarna blåste och slog mot det huset, och det föll samman, och dess fall var stort. (Matt 7:24-27)

Om vi upplever att Gud talar till oss på ena eller andra sättet kan vi lätt jämföra med vad Jesus och Bibeln säger. Hade de bägge gärningsmännen som nämns i inledningen vetat och gjort detta hade de aldrig begått sina ohyggliga dåd, oavsett hur många röster som manat dem till det.

Delete eller save 
På oss som tror att Gud kan tala till människor i dag, liksom i gångna tider, ligger ett ansvar. De flesta av oss hör nog inte några röster utifrån utan har mer en förnimmelse i vår inre av att Gud talar till oss. Om det vi tycker oss höra inte harmonierar med den kristna trons grundvärderingar, som är kärleken till Gud och våra medmänniskor, kan vi trycka på delete-knappen. Detta är inte Guds röst, om det så kommer genom en änglauppenbarelse. Så här säger aposteln Paulus:

Men om det än vore vi själva eller en ängel från himlen som predikade evangelium för er i strid med vad vi har predikat, så skall han vara under förbannelse.(Gal 1:8)

Ett liv i en öppen transparent gemenskap med trossyskon
En annan sak som ligger det i den kristna trons natur är att man lever ett liv i en öppen transparent gemenskap med trossyskon. Här finns möjlighet att rådgöra med andra vilket kan hjälpa oss att fatta bra och sunda beslut.
   Ingen kristen församling eller grupp är sig själv nog utan ingår i det världsvida nätverk av troende som utgör Kristi kropp. Om vi är öppna för Guds vilja kommer vi att finna hur vi i rätt tid får kontakt med rätt människor med de tjänster och gåvor som vi behöver.

Vandra i ljuset
Det vi har sett och hört förkunnar vi för er, för att också ni skall ha gemenskap med oss. Och vår gemenskap är med Fadern och hans Son Jesus Kristus… Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd. (1Joh 1:3-9)

Guds församling är ingen vanlig föreningsgemenskap
Att vara kristen är att ha gemenskap med Jesus genom ordet och Anden, men det är också en gemenskap med trossyskon. Med det är inte vilken föreningsgemenskap som helst. Det är frågan om gemenskap tillsammans Fadern och hans Son Jesus Kristus. I denna gemenskap finns en gudsnärvaro och en gudomlig omsorg om var och en. Där kan vi leva i ljuset med varandra. Där vågar vi anförtro oss åt varandra och bedja att Guds vilja skall ske och att hans rike skall komma till oss. Där delar vi vår tro och våra upptäckter av det andliga livet med varandra. Om någon verkar vara på fel väg finns det möjlighet att resonera om det och korrigera.

Människor till Guds avbild
Gud sade: Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. (1 Mos 1.26) 
Gud har en fantastisk plan med oss människor. I sin församling, de troendes gemenskap, vill han plantera sina drömmar och låta dem formas och blomstra. Låt oss söka hans rike och göra oss tillgängliga för hans förunderliga tankar, och för att höra honom tala till oss.

Kristi brud
Denna hemlighet är stor – jag talar om Kristus och församlingen. (Ef 5:32) 
När någon väljer livspartner är det nog efter frälsningen, det enskilt viktigaste valet man gör i sitt liv. Gud har gjort sitt val. Han har valt församlingen som sin livspartner inför evigheten, en hisnande tanke. Därför är han oerhört intresserad av att vi utvecklas så att vi bättre och bättre kan känna igen hans röst när han talar till oss.