en vision om frihet, livskvalitet
och framtidshopp

Husförsamling - narturlig och strategisk mötesform

Skribent: 
Tommie Naumann

Jesus sa inte mycket om församlingen, det han sa var att helvetets portar inte skulle vara församlingen övermäktig. Samt att där två eller tre är församlade i hans namn där skulle han vara mitt ibland dem. Dessutom sa han om templet att det skulle vara ett bönens hus för alla nationer. Församlingen är idag hans hus. Dessa tre utsagor ger oss en liten inblick i den kommande församlingen, den som uppstod på pingstdagen. Den är präglad av auktoritet och bön, dessa saker går, som jag ser det, hand i hand, dessutom visas klart och tydligt på den organiska sidan av församlingen, ingenting sades av Jesus om kommande strukturer. En av anledningarna att han inte sade så mycket om detta kan vara att han var en, som många teologer anser, reformator av den judiska traditionen eller teologin. Strukturerna fanns redan och Jesu avsikt var inte att förändra strukturer. Det var hans sed att besöka synagogan. Det skulle så fall betyda att de redan existerande strukturerna bara fortsatte att existera men att de som deltog i det redan etablerade gudstjänstfirandet deltog med en helt ny insikt om relationen till Gud. Den nya betoningen Jesus kom med var att Gud var de facto deras Fader och att vi kan ha en ny och intim gemenskap med honom, något som retade gallfeber på de skriftlärda. Jesus såg detta och talade om att det han predikade skulle ges till andra än de redan utvalda, något som ju kom att ske, och därmed uppstod också nya former eftersom man uteslöts ur synagogan. De nya formerna kom att domineras av att man möttes i hemmen. Långt efter det att församlingen etablerats kom strukturer att växa fram som liknade dem som fanns i den judiska synagogan.
Paulus skriver att ingen annan grund kan läggas än den som redan är lagd, det vill säga Jesus Kristus. Min nu snart fyrtioåriga erfarenhet av församling och församlingsgrundande är att vilken filosofi man än anammar så kommer man ingen vart med mindre än att Jesus är grunden, Jesus är ledstjärnan och Jesus är målet.

Husförsamlingen då? Att det var en företeelse i Nya testamentet är kristallklart, I Korint till exempel startades församlingen i ett hem och på flera andra ställen läser vi om församlingen som träffades i det eller det hemmet. Idag finns det vad man kallar för Church Planting Movements. De växer snabbare än något annat och de är helt husförsamlingsbetonade. Du kommer inte att se dem på kristen TV. Varför, jo de har inga kända predikanter, det är mest lekmannabetonat, de har inga stora möten och de har inte de ekonomiska resurserna för att vara på kristen TV. Det de har är resurser att vinna människor och göra dem till lärjungar. I Norra Indien har man inom ett område med mycket stor förföljelse lyckats starta mer än 40 000 församlingar på femton år. Tio generationer församlingar och frukten i den tionde generationen är den samma som i den första generationen. Det vill säga Kristus formas i människor, under och tecken sker och så vidare… Mer än fyrahundra tusen människor är involverade.

Låt mig till sist nämna några fördelar med husförsamlingen, något jag som missionär i länder med svag ekonomi och mycket få redan kristna stött på.

Det är billigt, en massa pengar går inte åt till byggnader. Det kräver inte så starka ledarresurser. Det är familjärt och otvunget, inbjuder till större öppenhet och därmed mera möjligheter till rejält lärjungaarbete. Alla vet vad ett hem är och misstänksamheten från de utomstående blir mindre.

Europas människor är till stor del ensamma människor mitt i folkhavet Husförsamlingen kan verkligen vara ett alternativ och ge tillhörighet.

Till sist, på en resa i Mellan Östern nyligen träffade jag arabiska kristna från Saudi Arabien, där är det förbjudet att ens äga en Bibel. Hur tror ni de firar gudstjänst, jo i hemmen och så organiskt som möjligt, det vill säga mötestider ändras hela tiden från vecka till vecka, detta av säkerhetsskäl, men det är också möjligt om det är i husförsamlingsform.

Tommie Naumann
Mer info om Tommy & Gunilla Naumanns arbete finns på http://naumannnews.wordpress.com/