en vision om frihet, livskvalitet
och framtidshopp

Nätverket "Kristi kropp"

Skribent: 
Tommy Lindén

I dag är ”nätverk” ett begrepp som ofta förekommer inom näringslivet och politiken. Nätverk talar om sammanlänkning av och interaktion mellan olika kompetens- och verksamhetsområden. Något som alla inblandade parter tjänar på. Men även om nätverkstanken är på modet i dag är det ingen ny tanke. 

Det första globala nätverket tror jag vi finner i Bibeln. Paulus kallar det ”Kristi kropp”, ett begrepp som refererar till en sida av Guds församling. Så här säger han i första Korinterbrevet kapitel 12, vers 12: 
”Ty liksom kroppen är en och har många lemmar, men kroppens alla lemmar - och de är många - utgör en kropp, så är det också med Kristus. I en Ande har vi alla blivit döpta för att höra till en kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria, och alla har vi fått en och samme Ande utgjuten över oss.” 

Här beskrivs ett nätverk med människor från olika nationer, etniska tillhörigheter och samhällsklasser - ett internationellt, intersocial och interetniskt nätverk.
   Det är intressant att lägga märke till att detta nätverk inte beskrivs som en organisation utan en organism, en kropp där Jesus, Kristus är huvudet. Gud vill att hans församling skall fungera genom det liv som finns i varje enskild lem genom gemenskapen med honom själv, inte styras av kommittéer eller enskilda ledare.   Organisation och struktur behövs visserligen i Guds församling, liksom ledare, och ”Gud är en ordningens Gud”. Men mänskliga strukturer har en tendens till att strypa livet i kroppen, speciellt om de används för att få kontroll över det som sker. Strukturer och organisation som bygger på sunt förnuft är givetvis nödvändiga. Vill man t.ex. träffas för bön, bibelstudier m.m. är det bra om man kommer överens om en speciell plats och tidpunkt, annars kan situationen bli ganska förvirrad.
Att visa lojalitet och trofasthet mot varandra är också viktigt, för Gud är trofast. Men också här bör sunt förnuft få ha en roll med i spelet. Det händer nämligen att snedvridna ”ledare” utnyttjar och manipulerar godtrogna kristna. 
   Det kan också vara rimligt att man har en förening som en juridisk person om man bedriver t.ex. verksamhet som handhar pengar. Men detta är ett verktyg som inte skall förväxlas med församlingsbegreppet. Församlingen är ingen förening utan en levande andlig organism. Här följer några tankar om det levande nätverket ”Kristi kropp”. 

1. Olika verksamhets- och kompetensområden. 
I Efesierbrevet 4:7 talar Paulus vidare om detta nätverk:
”Men åt var och en av oss gavs nåden, alltefter den gåva som Kristus mätte ut. (vers 11) Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp, tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son, till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus.” 

Varje nätverk syftar till något. Guds mål med Kristi kropp, församlingen, är att vi alla skall nå fram till enheten i tron, till en mognad som gör att vi blir helt uppfyllda av Kristus. Efesierbrevet 1:3 säger att Gud i Kristus välsignat oss med ”all den himmelska världens andliga välsignelse”. Att bli helt uppfyllda av Kristus måste då innebära ett otroligt välsignat liv, både individuellt och kollektivt. Men detta kommer till stånd genom att var och en, genom en personlig relation till huvudet Kristus, intar sitt område och brukar sina gåvor till välsignelse för andra, inte för att berika sig själva. Fullheten av detta ligger för närvarande i framtiden, men det är detta vi strävar mot.
   En anledning, tror jag, till att vi i dag upplever den kristna församlingen som så kraftlös är att vi inte utvecklats tillräckligt inom det område Gud avsett för oss och inte fungerar i de gåvor vi fått. Jag tror att det finns enorma resurser slumrande i Guds församling. Enorma, fantastiska gåvor och tjänster till att möta de behov som finns både i den kristna församlingen och i världen. 

2. Personlig utveckling och teamarbete 
Ef 4:14: ”Vi skall då inte längre vara barn som kastas hit och dit av vågorna och som förs bort av varje vindkast i läran, när människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse. Vi skall i stället i kärlek hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus. Från honom får hela kroppen sin tillväxt. Så byggs kroppen upp i kärlek, och den fogas samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger, alltefter den kraft som är utmätt åt varje särskild del.” 

Utvecklingen i västvärlden har under de senaste decennierna kännetecknats av en ökat individualism och ego-fixering. Detta har även trängt in i den kristna församlingen där andliga tjänster och gåvor ibland har tendens att betraktas som medel för en personlig karriär och personlig vinning. Detta är en frestelse för alla.
   Den personliga utveckling och tillväxt Paulus talar om kommer genom en personlig relation till huvudet Jesus, Kristus där vi följer honom och odlar djupa vänskapsrelationer till varandra, där vi bistår och stöttar varandra med allt vad vi är och har, både med andliga och naturliga gåvor. Det är i denna gemenskap med Jesus och varandra, en familje- och teamgemenskap, vi växer i våra gåvor och vår kallelse.
   I nätverksgemenskapen i Kristi kropp finns även ett skydd mot att dras in i villfarelser. Om vi är öppna för alla de tjänster och gåvor som finns i kroppen kommer vi att finna hur vi ständigt både uppmuntras och förmanas av människor Gud sänder i vår väg. När man ser på personer och rörelser som kommit in i kraftig villfarelse visar det sig alltid att Gud, ofta mer än en gång, sänt dit personer för att korrigera, men de har blivit avvisade. 
En sak som också kan nämnas i detta sammanhang är vårt behov av, inte bara dem som tänker som vi själva utan också av dem som tänker annorlunda. I Kristi kropp, liksom i vår egen kropp, finns det många olika lemmar med väldigt olika funktioner. Det är naturligt att man söker gemenskap med likatänkande och vill man få något uträttat måste man dra åt samma håll. Men om vi vill utvecklas bör vi också ha kontakt med dem som tänker annorlunda. Ibland sänder Gud i vår väg människor med helt andra infallsvinklar på andliga ting än vi själva har. Detta är en möjlighet för bägge parter att utvecklas för att komma fram till enhet i tron. Och en hjälp för oss att balansera upp våra egna ståndpunkter så att vi håller oss på vägen och inte hamnar i diket. Jag tror att det är välsignat på många sätt att ha gemenskap med alla kristna på orten där man bor, och inte bara med sin egen grupp. Liksom att ha gemenskap med människor som ännu inte omfattar den kristna tron och lyssna in vad de har att säga.   

3. Den optimala vägen 
I slutet av 1 Korinterbrevet 12 där Paulus behandlat alla möjliga tjänster och gåvor skriver han:”…Och nu visar jag er en väg som vida överträffar alla andra”. Sedan följer ett av Bibelns mest förunderliga kapitel – en lovsång till kärleken. Om detta kapitel kan bli verklighet i våra liv då är Guds rike på jorden snart en verklighet. I Kolosserbrevet 3:12-14 står det bl.a. att kärleken ”binder samman till en fullkomlig enhet”. Orden binder refererar i grundtexten till senor som håller samman kroppens leder. Det är så Kristi kropp hålls samman, genom kärlek.
   På vägen mot fullkomligheten är vi inte alltid så älskvärda som andra önskar att vi vore. Därför måste vi lära oss att ha fördrag med varandra och förlåta varandra för alla dumheter vi gör. Då kan kroppen hållas samman även då den utsätts för stora påfrestningar. 

Små nätverk inom det stora nätverket. 
Nätverket Kristi kropp är ett nätverk som administreras av den helige Ande och som ingen människa kan ha kontroll över. Men i vårt dagliga arbete i Guds rike behöver vi också  mindre nätverk av praktiska skäl. Dessa nätverk är som byggnadsställningar. De finns så länge de behövs, sedan tas de bort, omdisponeras och kanske byggas upp på ett nytt sätt för nya behov. 
I Örestadsregionen finns en hel del olika sammanslutningar av kristna. En del har samfundstillhörighet, andra inte. Vi är nu också en del husförsamlingar som börjat bygga relationer till varandra. Vi vill vara ett nät som, tillsammans med alla andra kristna, hjälper till att dra in fångsten i Örestadsområdet. Ett nätverk som hjälper till att utrusta de heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp i området.
   Från svenskt håll har vi som arbetsnamn kallat detta nätverk för Cellchurch Örestad. Fortsättningsvis kommer vi dock att övergå till att kalla det Cellchurch Öresund eftersom det i Köpenhamnsområdet finns en ny stadsdel som heter Ørestad, viket kan skapa förvecklingar. I Sverige räknar man i Örestads- eller Öresundsregionen in Skåne Själland och Bornholm. 
Detta nätverk  fokuserar på några olika områden. Här följer några punkter på vad vi tycker är viktigt.

1. Uppmuntra till att man starta församlingar i hemmen. Jim Montgomery som grundat DAWN Ministries menar att det bör finnas en församling på varje ort eller i varje stadsdel med 500-1000 innevånare, som ett levande uttryck för Jesus, Kristus. Detta tror jag är en sund inställning.

2. Backa upp äktenskapet och familjen som är suveräna gudomliga gåvor till människan. En stor del av de problem som människor har i dagens samhälle är relaterade till att äktenskap och familjer inte fungerar.

3. Knyta äkta vänskapsband och trofasta relationer, utan att utöva någon typ av kontroll. Vår tid präglas av otrohet och svek. Men Gud är trofast och det skall vi som är hans barn också vara.

4. Predika evangelium i handling och ord. I Matt 5:16 talar Jesus om att sätta ljuset på ljusstaken. ”Låt på samma sätt ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er Fader himmelen”.

5. Möta människors behov. Kärleken är uppfinningsrik.

6. Ett vardagsliv med Jesus i centrum tillsammans med trossyskon, grannar, arbetskamrater. Jesus rörde sig bland alla människor, inte bara inom en egen liten grupp.

7. …listan kan göras lång…