en vision om frihet, livskvalitet
och framtidshopp

FAQ

Fråga: Vad är syftet med webbplatsen huskyrka.se?

Svar: Denna webbplats vill fungera som en resurs för dem som känner att de vill arbeta med husförsamlingar/huskyrkor "Simple church"-grupper eller cellkyrkor. 
För närvarande är det främst några grupper i Öresundsregionen som är involverade. Ett arbetsnamn för detta nätverk är Cellchurch Öresund. Men framöver kommer förhoppningsvis även grupper från andra håll i landen att medverka på webbplatsen.

Fråga: CellChurch Öresund vill vara ett nätverk för dem i Öresundsregionen som vill leva sina kristna liv med hemmen som bas. Hur många är med i detta nätverk.

Svar: I nuläget är det så inte många. Men vi är en del familjer och ensamstående som tror på denna församlingsmodell och vi märker att det finns ett starkt intresse för att satsa på hemmen på bägge sidor av sundet. Detta intresse finns även hos redan exiterande församlingar som vill låta sina medlemmar utveckla cellgrupper.

Fråga: Är den församlingsmodell som ni talar om med cellgrupper och husförsamlingar bättre än de vanliga kyrkorna, och i så fall varför?

Svar: CellChurch Öresund ser, med tanke på den sammanväxt som sker i området, Öresundsregionen som ett geografiskt område för församlingsarbete. Liksom man kan tala om församlingen i Köpenhamn eller församlingen i Malmö kan man tala om församlingen i Öresundsregionen vilken då omfattar alla kristna som bor och verkar inom detta område.
Med tanke på hur många uppfattningar det finns och hur mycket vi alla förmodligen har att lära vill vi ogärna tala om bättre eller sämre församlingsmodeller. Vi menar att den kristna tron erbjuder oss en frihet att verka utifrån vår övertygelse och den situation vi befinner oss i. Om vi som kristna uppmuntrar varandra att söka Guds rike först och hans rättfärdighet kommer detta att leda oss till att ta alla möjliga initiativ för att Guds vilja skall få ske. Och summan av det hela tror vi blir att vi kompletterar varandra. Ingen av oss är sig själv nog och ingen församling är sig själv nog. Vi behöver varandra för att kunna lyckas med vårt gemensamma uppdrag - att nå Öresundsregionen med evangeliet om Guds rike. Och vi måste alla vara öppna för förändringar.